html 12

اگر در این مقاله از تگ هایی استفاده میشود که هنوز یاد نگرفتید ، نگران نباشید.

قطعا در قسمت های بعدی آنها را یاد میگیرید.


سندهای HTML

همه ی اسناد HTML باید با این تگ معرفی آغاز شوند : <!DOCTYPE html>.

بدنه ی HTML با تگ <html> آغاز و با تگ </html> بسته میشود .

قسمت قابل مشاهده HTML در بین تگ <body> و </body> قرار میگیرد.

مثال :

html 1


هدینگ های HTML

هدینگ های HTML از تگ <h1> تا <h6> تعریف میشوند.

<h1> اولین تگ هدینگ و <h6> آخرین تگ هدینگ هست :

html 13


پاراگراف های HTML

پاراگراف های HTML با استفاده از تگ <p> تعریف میشوند :

html 14


لینک های HTML 

لینک های HTML با استفاده از تگ <a> تعریف میشوند :

html 15

لینک ها با استفاده از مشخصه ای به نام href آدرس دهی میشوند . 

مشخصه ها اطلاعات بیشتری برای تگ های HTML فراهم میکنند .

درباره ی مشخصه ها در مقاله های آینده بیشتر صحبت میکنیم .


عکس های HTML

عکس های HTML با استفاده از تگ <img> تعریف میشوند .

فایل منبع (src), متن جایگزین alt, عرض width, و ارتفاع height به عنوان مشخصه های این تگ هستند :

html 16


دکمه های HTML

دکمه های HTML بوسیله تگ <button> تعریف میشوند :

html 17


لیست های HTML

لیست های HTML بوسیله تگ <ul> (لیست طبقه بندی نشده) یا تگ <ol> (لیست طبقه بندی شده) تعریف میشوند , بدنبال تگ های <li> در داخل تگ (لیست آیتم ها):

html 18


دیگر قسمت های این مقاله :

قسمت 1 ، قسمت 2 ، قسمت 4 ، قسمت 5 ، قسمت 6 ، قسمت 7 .


منبع : W3Schools - ترجمه شده بوسیله وب پرو